Przejdź do głównej treści
Ważna informacja
Zamknij

DIABETOLOG – nowa poradnia komercyjna

Dowiedz się więcej

RODO

Nasi pacjenci obdarowywują nas zaufaniem

5.0

z ponad 106 opinii.

4.5

z ponad 30 opinii.

INFORMACJA RODO DLA PACJENTA – CENTRUM MEDYCZNE KOMORNIKI

Kto jest administratorem moich danych?

Centrum Medyczne Komorniki Sp. Z o.o., ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, KRS: 0000829400; NIP: 7773358902; REGON: 38560273000000; prowadząca podmiot leczniczy pod nazwą „Centrum Medyczne Komorniki”, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, biuro@cmkomorniki.pl

Czy administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?

Tak, funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pani Olga Święcicka, z którą w sprawach ochrony danych można się kontaktować pod adresem: rodo@cmkomorniki.pl

Czy podanie danych jest niezbędne?

Tak, podanie danych jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez administratora danych.

Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Jakie dane Pacjenta są niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej?

Do prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych, jak:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • data urodzenia,
 • oznaczenie płci,
 • adres i miejsce zamieszkania,
 • numer PESEL (jeżeli został nadany), w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

W jakim celu są przetwarzane moje dane?

Dane osobowe Pacjenta są przetwarzane w celu:

 • umówienia wizyty i udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym zapewnienia opieki zdrowotnej, diagnozy medycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta, profilaktyki zdrowotnej, zarządzanie procesem udzielania świadczeń, w tym prowadzenia statystyki i rozliczeń z NFZ – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, w szczególności w związku z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, dochodzenia roszczeń, w celu ochrony osób i mienia poprzez monitoring terenu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej Pacjenta, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z wyjątkami wskazanymi w ustawie,

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (dane na rachunkach/fakturach).

Czy dane będą przetwarzane poza EOG?

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Czy moje dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom?

Dane osobowe Pacjenta mogą zostać udostępnione lub powierzone:

 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
 • organom władzy publicznej, w tym Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli, wskazanym wyraźnie w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • dostawcom usług teleinformatycznych, w których dane są przetwarzane, podmiotom wspierającym administratora danych w prowadzeniu rozliczenia podatkowego, etc.

PROCEDURA UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2023 R.

Dostęp do danych osobowych przez pacjenta lub osobę upoważnioną:

„Centrum Medyczne Komorniki”, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki udostępnia dane osobowe wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie aktualnych przepisów prawa.

Administrator Danych jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a także zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji medycznej.

Administrator Danych, jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

Jeśli pacjentem jest małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona to prawo do dostępu do dokumentacji medycznej ma rodzic do 18 r.ż. lub opiekun ustawowy pacjenta.

Pacjent – a w jego imieniu rodzic do 18 r.ż. lub opiekun ustawowy może także upoważnić do dostępu do dokumentacji medycznej inną osobę.

BRAKU UPOWAŻNIENIA DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I/LUB INFORMACJI O STANIE ZDROWIA PACJENTA – załącznik nr 1 do niniejszej procedury dostępny w placówce.

Pacjent lub osoba działająca w jego imieniu może niezależnie od siebie upoważnić jedną lub kilka osób do dostępu do dokumentacji medycznej i/ lub informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Oświadczenie o upoważnieniu powinno zawierać dane osoby upoważnionej – w szczególności imię i nazwisko oraz inne dane identyfikujące, jak nr PESEL lub datę urodzenia w celu jednoznacznego potwierdzenia tożsamości osoby upoważnionej, która może się zwrócić do
„Centrum Medycznego Komorniki” w celu realizacji tego uprawnienia w przyszłości.

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

„Centrum Medyczne Komorniki” udostępnia WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.
Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, może złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w dowolnej formie.

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej sporządzony własnoręcznie przez pacjenta lub przesłany w innej formie niż wniosek pomocniczy dostarczony przez „Centrum Medyczne Komorniki” powinien pozwalać na:

 • zidentyfikowanie tożsamości pacjenta oraz osoby lub podmiotu wnioskującego o dostęp do dokumentacji – w szczególności imię i nazwisko, nr PESEL lub data urodzenia,
 • zweryfikowanie zakresu wnioskowanej dokumentacji – cała dostępna dokumentacja, dokumentacja za wskazany okres, dokumentacja z wybranej specjalizacji, etc.
 • ustalenie formy udostępnienia danych – kopia/wydruk, udostępnienie do wglądu, etc.
 • ustalenie bezpiecznej drogi przekazania dokumentacji medycznej.

Uprawniony pracownik Administratora danych osobowych, który otrzyma wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej jest zobowiązany do zweryfikowania, czy osoba lub podmiot wnioskujący jest uprawiona do udzielenia informacji, w szczególności poprzez zweryfikowanie tożsamości osoby wnioskującej i jej upoważnienia do dostępu do dokumentacji.

W przypadku wątpliwości pracownik Administratora danych osobowych może wszelkimi sposobami ustalić uprawnienie wnioskodawcy – w szczególności poprosić o przedłożenie odpisu aktu urodzenia dziecka, czy orzeczenia sądu w sprawie przyznanego zakresu władzy rodzicielskiej, jak i wskazania podstawy prawnej przez podmiot lub organ wnioskujący.

Pracownik Administratora danych osobowych, który otrzyma wniosek osobiście dostarczony przez pacjenta lub opiekuna ustawowego w miejscu prowadzenia działalności jest zobowiązany do zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy i potwierdzenia żądanego zakresu, formy i drogi udostępnienia dokumentacji, w szczególności potwierdzenia adresu/poczty elektronicznej/nr telefonu do przesłania dokumentacji.

W przypadku otrzymania wniosku przez pracownika Administratora danych osobowych w innej formie, np. przesłanego pocztą elektroniczną lub korespondencją tradycyjną – należy zweryfikować tożsamość wnioskującego pacjenta lub opiekuna ustawowego lub osoby upoważnionej z danymi, które zawarte są w dokumentacji medycznej, a w przypadku wątpliwości skontaktować się z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym posługując się danymi kontaktowymi, które zostały wskazane przez pacjenta w dokumentacji medycznej.

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentację medyczną udostępnia się z zachowaniem jej integralności, poufności oraz autentyczności. Dokumentację wydaje się bez zbędnej zwłoki. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie – „Centrum Medyczne Komorniki”, ul. Stawna 7, 62-052 Komorniki, poprzez sporządzenie jej kopii lub wydruków z systemu informatycznego,
 • poprzez udostępnienie informacji na nośniku informacji (np. płyta CD/DVD), jeśli to technicznie możliwe,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji i jest do tego uprawniony.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana z zachowaniem zasad bezpiecznego przekazywania danych, w szczególności poprzez:

 • odbiór osobisty pacjenta lub opiekuna ustawowego,
 • odbiór osobisty przez osobę upoważnioną przez pacjenta,
 • przesłanie na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub dokumentacji medycznej pacjenta – wyłącznie za potwierdzeniem odbioru do rąk własnych wnioskodawcy,
 • przesłanie na adres elektroniczny wskazany we wniosku lub dokumentacji medycznej pacjenta – przy czym dokument wysyła się w formie załącznika zaszyfrowanego, a hasło dostępu wysyła się innym kanałem komunikacji, np. na numer telefonu wskazany we wniosku lub dokumentacji medycznej pacjenta. Zabronione jest wysyłanie dokumentacji w formie elektronicznej bez zaszyfrowania lub jednoczesne wysyłanie hasła w tym samym lub kolejnym e-mailu. Hasło musi być udostępnione inną drogą komunikacji wskazaną przez pacjenta, opiekuna ustawowego lub osobę upoważnioną.

W przypadku gdy dokumentacja jest udostępniana w formie wydruku z systemu informatycznego, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza jego zgodność z dokumentacją i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię (imiona), nazwisko, stanowisko i podpis.

W przypadku udostępnienia dokumentacji na nośniku cyfrowym, np. pendrive lub płyta CD/DVD – nośnik informacji może być wyłącznie własnością Administratora danych, bez wcześniejszego jakiegokolwiek zapisu. Zabronione jest podłączanie do urządzeń komputerowych i sieciowych w „Centrum Medycznym Komorniki” jakichkolwiek nośników informacji, które są dostarczane przez pacjenta lub osoby trzeciej. Zabronione jest także wielokrotne wykorzystywanie tego samego nośnika informacji na różne cele.

PRAWO DO UZYSKANIA PIERWSZEJ KOPII DANYCH BEZPŁATNIE

Opłat nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu wydając dokumentację medyczną po raz pierwszy, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO.

Administrator Danych Osobowych zapewnia kontrolę nad tym, który zakres danych osobowych pacjenta został już udostępniony, poprzez wprowadzenie odpowiedniej informacji w dokumentacji medycznej pacjenta lub poprzez wewnętrzną ewidencję prowadzoną w tym celu.

Za kolejne kopie tych danych, które były już udostępniane pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu można pobrać opłatę. Decyzję co do wysokości pobieranej opłaty ustala Administrator Danych Osobowych, przy czym maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej została wskazana w art 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH PACJENTA PRZEZ INNE PODMIOTY

Administrator Danych, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, udostępnia dokumentację medyczną również:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli,
 • organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem, uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 • organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 • podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 • zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta,
 • lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia.

RODO – ZNANY LEKARZ

Dane osobowe. Udostępnienie Usługobiorcy danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę za pośrednictwem Serwisu.

 • Dla zachowania zgodności z przepisami regulującymi ochronę danych osobowych, a w szczególności przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (dalej: RODO) ustala się poniższy sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 • ZnanyLekarz oświadcza, że w stosunku do Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu występuje w roli administratora w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
 • ZnanyLekarz oświadcza, że z uwagi na możliwość ujawnienia przez Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu danych o swoim stanie zdrowia (informacja o zarezerwowaniu wizyty u danego Profesjonalisty może stanowić taką daną), pozyskuje od Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu zgodę, zgodnie z art.9 ust. 2 lit. a RODO, na przetwarzanie danych osobowych o stanie zdrowia.
 • ZnanyLekarz oświadcza, że pozyskuje od Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu zgodę na udostępnianie ich danych osobowych Usługobiorcy lub wybranemu przez Użytkownika Profesjonaliście.
 • Dla umożliwienia Usługobiorcy przetwarzania danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu ZnanyLekarz będzie udostępniał Usługobiorcy jako niezależnemu i samodzielnemu administratorowi, dane osobowe tych Użytkowników.
 • Udostępnienie danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu będzie następować przez czynności faktycznie, np. Poprzez umieszczenie danych osobowych na Koncie Usługobiorcy lub w inny sposób w zależności od potrzeb Stron.
 • Usługobiorca po udostępnieniu danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu staje się ich samodzielnym administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ponieważ samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych tych Użytkowników. W szczególności celami, dla których Usługobiorca przetwarza dane osobowe tych Użytkowników jest udzielenie świadczeń zdrowotnych lub innych podobnych świadczeń, dla udzielenia których konieczne jest przetwarzanie danych osobowych.
 • ZnanyLekarz informuje, że Usługobiorca w związku z pozyskaniem danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu może być zobowiązany do spełnienia względem tych Użytkowników obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO.
 • Dla uniknięcia wątpliwości, ZnanyLekarz nie przetwarza danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych lub innych podobnych świadczeń.
 • Dla uniknięcia wątpliwości, ZnanyLekarz i Usługobiorca nie są współadministratorami danych osobowych Użytkowników rezerwujących wizytę u Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu art. 26 RODO, ponieważ cele, dla których ZnanyLekarz i Usługobiorca przetwarzają dane osobowe tych Użytkowników są różne.